ดร. สุมัลลิกา โมรากุล.png

โดย ดร. สุมัลลิกา โมรากุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์