ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ.png

โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ