02 บทที่ 2 บทนิยามคำจำกัดความและความต้องการของมาตรฐาน 11.7.17.edited.docx