06 บทที่ 6 แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ 13.7.17.edited.docx