คู่มือโซลาร์เซลล์ แบบย่อ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf