รูปที่ 2.1 ภาพลักษณะระบบบ่อโดมคงที่.png

บ่อหมัก
บ่อทดสอบ