ข้อมูลโครงการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเชื่อมต่อกริด

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเชื่อมต่อกริด เป็นการศึกษา วิจัย ออกแบบ และสร้างระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเชื่อมต่อกริดที่มีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องมาตรฐานของการไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยนำหลักการวิศวกรรมมาประยุกต์มาใช้ พร้อมทั้งทำการทดสอบสมรรถนะและความทนทาน เพื่อการพัฒนาให้สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ภายในประเทศและยังสามารถผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศในอนาคต นอกเหนือจากนี้ยังจะสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและสร้างระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเชื่อมต่อกริด

ติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม

รูปแบบของโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม เป็นการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธิตและส่งเสริมพลังงานลมของประเทศไทย โดยการรวบรวมจากการจัดประชุมภายในโครงการ รวมทั้งผลการสำรวจข้อมูลการใช้กังหันลมที่ผ่านมาในพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อรวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการใช้กังหันลมในประเทศไทย นับตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของพลังงานลม จนไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกังหันลม ที่พบในหน้างาน ทัศนมิติที่ประชาชนทั่วไปมีต่อการใช้พลังงานลมเป็นพลังงานทางเลือก

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการคลองแอ๊ะ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ทำการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองแอ๊ะ ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอวิภาวดีและอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้คัดเลือกไว้ในแผนหลักดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมที่จะทำการพัฒนาโครงการเป็นลำ

การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลซี่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

งานวิจัยนี้ได้ใช้กลีเซอรอลความบริสุทธิ์ต่าหรือที่เรียกว่ากลีเซอรอลเหลืองซึ่งได้จากหอกลั่นแยกกลีเซอรอลโดยมีความบิรสุทธิ์น้อยกว่ากลีเซอรอลบริสุทธิ์มาเป็นวัตถุดิบ มาผลิตเป็นก๊าซไฮโดรเจน

การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ฃองสารสกัดที่ได้ จากสบู่ดำ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการวิจัยนี้ได้สกัดสารที่มีมูลค่าสูงเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคพืชได้หลายสายพันธุ์ นาไปสู่การใช้เป็นสารป้องกันศัตรูพืชและสารปราบศัตรูพืชทางธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ โดยศึกษาสมบัติบางประการและหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดเหล่านั้นด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเป็นการนาสารเคมีที่มีในสบู่ดาไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการกาจัดและลดการสะสมสารพิษบางชนิดที่เกิดอันตรายกับคนได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสบู่ดาให้มากขึ้น

Pages