เครือข่าย

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)

ที่อยู่: 
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 2953 9881-4 โทรสาร : +66 2953 9885 อีเมล์ : efe@efe.or.th

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ที่อยู่: 
ชั้น 6 อาคารบุปผจิต. เลขที่ 20, ถ.สาทรหนือ, สีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500 Tel: +66 2 266-6609 Fax: +66 2 266-6610

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ที่อยู่: 
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0 2222 4102-9, 0 2223 0021-9 ต่อ 1656 โทรสาร : 0 2225 3785

Pages