รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์