รายงานการวิจัย การศึกษาการผลิตแก่นตะวันเพื่อการผลิตเอทานอล