รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/1.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf

โครงการย่อย 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/5.%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%203.pdf