แบบสรุปย่องานวิจัย ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

แบบสรุปย่อการวิจัย ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/7.%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf