แบบสรุปย่องานวิจัย ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์