โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย

รายละเอียด: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.
2565 ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและสนใจในการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการผลิตไฟฟ้า พลังงานลมเป็นพลังงาน
หมุนเวียนอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 MW โดยมีศักยภาพทั่วประเทศประมาณ 1,600 MW อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมทั้งทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของสังคมก่อนการลงทุนต่อไป

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455