โครงการย่อยที่ 2 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจาก RDF-5 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการย่อยที่ 2 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจาก RDF-5 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้