รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างครบวงจรและเหมาะสม