รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดพิมพ์รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงานการใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตัวชี้ดัชนีการใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้สนใจพพ. ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ รัฐวสิ าหกิจ รวมทงั้ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในด้านข้อมลู อนั เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฉบับนี้และยินดีรับข้อคิดเห็นตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงรายงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับปีต่อไป

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: