การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลซี่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

รายละเอียด: 

งานวิจัยนี้ได้ใช้กลีเซอรอลความบริสุทธิ์ต่าหรือที่เรียกว่ากลีเซอรอลเหลืองซึ่งได้จากหอกลั่นแยกกลีเซอรอลโดยมีความบิรสุทธิ์น้อยกว่ากลีเซอรอลบริสุทธิ์มาเป็นวัตถุดิบ มาผลิตเป็นก๊าซไฮโดรเจน

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455