ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
108/51
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1