ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการห้วยแดนหมี

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
114/51
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: