ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการคลองแอ๊ะ

รายละเอียด: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ทำการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองแอ๊ะ ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอวิภาวดีและอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้คัดเลือกไว้ในแผนหลักดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมที่จะทำการพัฒนาโครงการเป็นลำดับขั้นต่อไป

ในการดำเนินงานของโครงการในขั้นก่อนการก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการ ลักษณะและองค์ประกอบโครงการ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีคณะกรรมการพิจารณารายงาน และสรุปผลดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเพื่อขอเพิกถอนพื้นที่สำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการในขั้นถัดไป

โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาประกอบด้วย
1) เพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2) เพื่อทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination, IEE) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองแอ๊ะ ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
130/51
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: