โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด: 

โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำ ที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการศึกษาที่นำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพ นำ มาเพิ่มมูลค่า
จากแนวความคิดของการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรอย่างครบวงจรเริ่มจากระบบบำบัดน้ำ เสียแบบผลิต
ก๊าซชีวภาพที่ทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้นและได้ก๊าซชีวภาพนำไปใช้เป็นพลังงาน กาก
ตะกอนสลัดจ์สามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดแบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน
ผู้ประกอบการได้มีการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากก๊าซชีวภาพที่เป็นผลพลอยได้จากการบำ บัดน้ำเสีย
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงได้มีแนวคิด
การส่งเสริมให้มีการศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดแนวทางในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ต่อการพัฒนา
ประเทศ ในด้านของการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ฟาร์มสุกรและ
เกษตรกรในรูปของมูลค่าทางการเงิน และการเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการติดตั้งระบบบำ บัดน้ำเสียแบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพอย่างครบวงจร ทั้งในด้านของการใช้พลังงานทดแทน และความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
50/52
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1

หมวดหมู่: