ติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม

รายละเอียด: 

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม เป็นการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธิตและส่งเสริมพลังงานลมของประเทศไทย โดยการรวบรวมจากการจัดประชุมภายในโครงการ รวมทั้งผลการสำรวจข้อมูลการใช้กังหันลมที่ผ่านมาในพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อรวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการใช้กังหันลมในประเทศไทย นับตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของพลังงานลม จนไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกังหันลม ที่พบในหน้างาน ทัศนมิติที่ประชาชนทั่วไปมีต่อการใช้พลังงานลมเป็นพลังงานทางเลือก

การจัดทำกลยุทธ์แผนการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม ที่ได้จากการ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กฎระเบียบ และมาตรการสนับสนุนพัฒนาพลังงานลมในประเทศที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาพลังงานลมที่ประสบความสำเร็จของต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จากบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านพลังงานลม

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
61/51
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: