แผนและการปรับค่าเป้าหมายตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ

                    แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย เป็นแผนที่มีเป้าหมายจะใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ได้ 25% ของการใช้พลังงานของประเทศในปี พศ. 2564 โดยมีการทำแผนตั้งแต่ปี พศ. 2554 มีกรอบเวลาของแผน 10 ปี ในช่วง พศ. 2555 – 2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) ต่อมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ปรับค่าเป้าหมายของแผนให้สอดคล้องตาม Country Strategy ในยุทธศาสตร์ 3 คือ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม และยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย พพ. ได้ปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน และใช้ในภาคขนส่ง ดังแสดงในตารางที่ 1 ถึง 3 โดยผลรวมเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในระยะเวลา 10 ปี ยังคงรักษาสัดส่วนพลังงานทดแทนต่อพลังงานขั้นสุดท้ายในปี พศ. 2564 เท่ากับ 25% ดังแสดงในตารางที่ 4

ตาราง 1 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ตาราง 2 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน

ตาราง 3 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง

ตาราง 4 ผลรวมเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี