โครงการศึกษาและสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวล

รายละเอียด: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีความประสงค์ในการศึกษาและสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวล เนื่องจากชีวมวลที่เหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมีเป็นจำนวนมาก เช่น ทะลายและใบปาล์ม ลำต้น เหง้า กากมันสำปะหลัง ยอดและใบอ้อย ตอซังสับปะรด และฟางข้าว เป็นต้น สร้างปัญหาในการจัดเก็บและทำลายแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร บางแห่งก็ถูกกองทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ เมื่อถูกทิ้งไว้ ชีวมวลที่มีความชื้นสูงจึงเกิดการหมักย่อยโดยธรรมชาติ และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ บางแห่งก็ถูกกองทิ้งไว้ให้แห้งและเผาทำลาย เป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เป็นต้นเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจก(Greenhouse Effect) ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา หากนำมาผลิตก๊าซชีวภาพก็จะเป็นการผลิตพลังงานทดแทนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
277/52
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
หมวดหมู่: