โครงการวิจัย สาธิต สนับสนุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier

รายละเอียด: 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตของประเทศส่วนใหญ่ได้จากภาคการเกษตรเป็นสำคัญ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ดังนั้นจึงมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือชีวมวลเกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษาและประเมินการศึกษาและประเมินศักยภาพชีวมวลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2549 พบว่าประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตรวม 30 ล้านตัน และมีเศษวัสดุเหลือใช้เกิดขึ้น ได้แก่ แกลบและฟางข้าว จากการประเมินศักยภาพชีวมวลของแกลบรวม 6,400,000 ตัน และจากการวิเคราะห์คุณสมบัติของแกลบ พบว่ามีค่าความร้อนประมาณ 14.40 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งมีความเหมาะสมในการนำเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
จากการศึกษา วิจัย ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลในระดับชุมชน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2549 ซึ่งได้ทำการพัฒนาและสาธิตระบบผลิตพลังงานจากก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ ผลปรากฏว่าระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ระบบผลิตพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่ (จำนวนครัวเรือน 100–200 ครัวเรือน) จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาออกแบบและปรับขยายขนาดกำลังการผลิตของระบบฯ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ได้ด้วยตนเอง ลดการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
279/51
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
หมวดหมู่: