รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด กทม.

รายงานฉบับสุดท้าย
โครงการศึกษาต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด กทม.

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Bib13859-รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Bib13859-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf