โครงการพัฒนาประเมินผลและเสนอแนะด้านบริหารจัดการ โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลฃชุมชน (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

รายละเอียด: 

ตามที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มและแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 และวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ตามลําดับ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยกระทรวงพลังงาน ได้แบ่งการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาไบโอดีเซลในระดับชุมชน และการพัฒนาไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผลิตและใช้ไบโอดีเซล (B100) 3.02 ล้านลิตร/วัน ในปี พ.ศ.2554

ในปี พ.ศ.2548-2549 กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการส่งเสริมการผลิต การใช้ไบโอดีเซลระดับชุมชน จํานวน 72 แห่ง และในปี พ.ศ. 2550 ที่อยู่ระหว่างดําเนินการอีกจํานวน 400 แห่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจําเป็นต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตาม ประเมินผลโครงการไบโอดีเซลชุมชนว่าประสบปัญหาและอุปสรรคใด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดทํายุทธศาสตร์เพื่อขยายการดําเนินโครงการไบโอดีเซลในระดับชุมชนต่อไป

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
136/51
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1