กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ที่อยู่: 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รายละเอียด: 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการ ที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล

www.dip.go.th