การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน

รายละเอียด: 
       ขยะมูลฝอยชุมชน มีองค์ประกอบประมาณร้อยละ 50 เป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันยังจัดการไม่ถูก สุขลักษณะ เช่น กองทิ้งกลางแจ้ง ฝังกลบอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ขยะอินทรีย์นี้เป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม อย่างรุนแรง หากสามารถแยกขยะอินทรีย์นำมาหมักระบบไร้ออกซิเจนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ก็สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นพลังงานความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าไต้
       ด้งนั้น เพื่อพ้ฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีต้นแบบที่ไต้มาตรฐาน และมีคู่มือการเดินระบบ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง รวมทั้งมีการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน โดยในเบื้องต้นจะไต้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบจำนวน 5 ระบบ ในเทศบาล หรือ อบต. หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีขยะอินทรีย์โมตากว่า 4 ต้น/จัน ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1