รายงานสรุปผู้บริหาร การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระด้บชุมชน

ระบบผลิตก๊าชชีวภาพ หรือระบบการบำบัดสารอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ ได้มีการนำมาใช้กับการ บำบัดนํ้าเสียในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตก๊าชชีวภาพจึงเป็นที่คุ้นเคยของ วิศวกรในการออกแบบระบบเพื่อการบำบัดนั้าเสีย แต่การนำมาใช้กับขยะชุมชนยังเป็นเรื่องใหม่ มีตัวอย่าง ในการเดินระบบจริงน้อยมาก ดังนั้นเกณฑ์ต่างๆ ในการออกแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงยังมีน้อย และค่าการออกแบบบางอย่างที่นำมาจากต่างประเทศ ยังต้องปรับปรุงที่จะใช้กับขยะชุมชนของไทย เนื่องจาก ลักษณะและคุณสมบัติของขยะอินทรีย์ที่จะเข้าระบบมีความแตกต่างกัน
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Bib11215-รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Bib11215-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf