รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน

       ขยะมูลฝอยชุมชน มีองค์ประกอบประมาณร้อยละ 50 เป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันยังจัดการไม่ถูก สุขลักษณะ เช่น กองทิ้งกลางแจ้ง ฝังกลบอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ขยะอินทรีย์นี้เป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม อย่างรุนแรง หากสามารถแยกขยะอินทรีย์นำมาหมักระบบไร้ออกซิเจนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นพลังงานความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าไต้
       ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากขยะชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีต้นแบบที่ได้มาตรฐาน และมีคู่มือการเดินระบบ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง รวมทั้งมีการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน โดยในเบื้องต้นจะไต้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบจำนวน 5 ระบบ ในเทศบาล หรือ อบด. หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีขยะอินทรีย์ใม่ตํ่ากว่า 4 ต้น/รันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Bib11215-รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Bib11215-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf