โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)

รายละเอียด: 

        ขยะมูลฝอยชุมชน มีองค์ประกอบประมาณร้อยละ 40-60 เป็นขยะอินทรีย์ และขยะที่เผาไหม้ได้ ประมาณร้อยละ 20-40 และวัสดุเฉื่อยที่ไม่เผาไหม้อิกประมาณร้อยละ 5-20 ซึ่งหากมีการนำขยะอินทรีย์ไป ผลิตก๊าชชีวภาพ และนำขยะที่เผาไหม้ได้มาผลิตขยะเชื้อเพลิง ก็จะเหลือฃยะที่ต้องนำไปฝังกลบซึ่งเป็นวัสดุเฉื่อยเพียงประมาณร้อยละ 5-20 เท่านั้น

        ในปี พ.ค.2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน ในพื้นที่เทศบาลจำนวน 5 แห่ง ซึ่งลามารถกำจัดได้เฉพาะ ขยะอินทรีย์ จึงยังมีฃยะที่เหลืออีกจำนวนมาก ดังนั้น พพ.จึงประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานำขยะ มูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาดำเนินการผลิตขยะเชื้อเพลิงอัดแท่งชนิด Densified RDF เพื่อให้ได้ขยะเชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีความร้อนสูง สะดวกในการขนส่ง และสามารถนำไปใช้รวมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆในโรงไฟฟ้าและ อุตสาหกรรม นอกเหนือจากการใช้ในเตาเผาขยะ ซึ่งประโยชน์จากการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการขยะผลิตเชื้อเพลิงนี้ จะสามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปฝังกลบ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง สามารถนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน

ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: