การศึกษาและสาธิตการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนจากขยะชุมชน

รายละเอียด: 

       ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเมืองและ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประซาซน ในขณะที่หน่วยงานรับผิดชอบในการกำจัดขยะส่วน ใหญ่ยังขาดความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากร และสถานที่ที่ใช้ในการกำจัด ขยะจึงทำให้การกำจัดขยะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประซาซน

       ในสภาวะที่ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงาน จากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ขยะชุมชนเป็นชีวมวลชนิดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพในการนำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณมากและไม่ต้องซื้อหาในขณะที่ปัจจุบัน มีการนำขยะมาใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงานน้อยมาก

       ดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษา กำหนดแนวทาง และเทคโนโลยีทางเลือกที่เหมาะสมในการนำขยะชุมชนมาบำบัดและผลิตพลังงาน โดยมีกรอบของการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การศึกษาข้อมูลการจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศ การจัดลำดับ ความสำคัญเพื่อคัดเลือกแหล่งขยะชุมชนเพื่อสาธิตการผลิตพลังงานจากขยะ การศึกษาความเหมาะสม ของเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะและแหล่งขยะชุมซนในด้านเทคนิค เศรษฐกิจลังคม และสิ่งแวดล้อม และการออกแบบรายละเอียดระบบผลิตพลังงานจากขยะสำหรับแหล่งขยะชุมซนที่คัดเลือก โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการคือ การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: