การศึกษากำหนดแนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร

รายละเอียด: 

       ในปัจจุบันการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดใหญ่ ประสบกับปัญหาอุปสรรค อยู่หลายประการ ทั้งข้อจำกัดในด้านศักยภาพชีวมวลในพื้นที่ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ตลอดจนปัญหาการต่อด้านของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ซึ่งปัญหาประการหลังนี้เป็นผลมาจาก ผู้พัฒนาโครงการละเลยการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลให้แก่ ชุมชนในพื้นที่ ประกอบกับเคร่งครัดในการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด โดยที่โครงการโรงฟ้าชีวมวลที่มีขนาดใหญ่บางแห่งมีกำลัง การผลิตไม่สอดคล้องกับศักยภาพของชีวมวลและฐานทรัพยากรในท้องถิ่นรวมไปถึงมีโอกาลก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้มากกว่าโดรงการขนาดเล็ก จึงทำให้ได้รับแรงต่อต้านจากชุมชนในพื้นที่ ของโครงการค่อนข้างมาก

       การพัฒนาจัดทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนอาจเป็นทางออกในการสร้างการยอมรับของชุมชน เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้ามาจากของเหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชน การที่ของเหลือใช้ดังกล่าว สามารถขายและจำหน่ายได้ จึงสร้างรายได้ให้กับทุกครอบครัวในชุมชนการเกษตรนั้นๆ จากการที่ชุมชน ได้รับประโยชน์อย่างเด่นชัด โรงไฟห้าชีวมวลชุมชนจึงมีโอกาลได้รับการยอมรับจากชุมชนได้มากกว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ นอกจากนี้การกระจายการจัดทั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆ ยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ ด้วย และการที่ชาวบ้านเกิดความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้นจะช่วยให้กระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าจะสามารถลดลงหรือผ่อนคลายได้ในอนาคต

       จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ มอบหมายมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เพื่อดำเนินการศึกษากำหนดแนวทางการส่งเสริม โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร โดยจะประกอบด้วยศึกษา รวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีความพร้อม ทั้งต้านศึกยภาพชีวมวลและเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีความพร้อมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ระดับชุมชนแบบครบวงจร ออกแบบ วางแผน การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน และศึกษา โอกาสในการขยายผล ไปสู่ชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งศึกษารูปแบบ นโยบาย มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจรโดย ภาครัฐที่มีความเหมาะลมและเป็นรูปธรรม

 

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
239/54
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1