โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานชีวมวลและถ่านหินสะอาด

รายละเอียด: 

      ตามที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ ให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2565 และจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พลังงานทดแทน ประกอบด้วยการผลิตพลังงานความร้อน ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกำหนด เป้าหมายให้มีการผลิตพลังงานความร้อน เป็นปริมาณรวมปีละ ๆ 7,433 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ พลังงานไฟฟ้าติดตั้งรวม 5,608 เมกะวัตต์ และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้แก่ เอทานอลวันละ 9 ล้านลิตร และไบโอดีเซลวันละ 45 ล้านลิตร โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงที่สุดของประเทศ ดังนั้นรัฐจะต้องดำเนินการส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยแบ่งออกเป็นการผลิตและใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวล 6,760 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล 3,700 เมกะวัตต์ ดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จึงต้องเร่งรัดในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากชีวมวลให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมพลังงานทดแทนของประเทศ

      กิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังงานชีวมวล คือ การส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน และผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานชีวมวลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็น การสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานชีวมวลของประเทศ และเกิดความร่วมคือในการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบผลิตพลังงานจาก ชีวมวลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดตั้ง “เครือข่ายชีวมวลและถ่านหินสะอาด โดยมีสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานชีวมวลและถ่านหิน รวมทั้งสถาบันของรัฐ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเห็นสมควรดำเนินการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายชีวมวลและถ่านหินสะอาดในปีงบประมาณ 2552 เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน ของกลุ่มเครือข่ายชีวมวลและถ่านหินสะอาด และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
94/52
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: