โครงการวิจัยและพัฒนาเตาเผาใช้ก๊าซชีวมวล ในอุตสาหกรรมเซรามิก

รายละเอียด: 

       การศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาการใช้พลังงานจากการผลิตก๊าซชีวมวลทดแทนก๊าซ LPG ในอุตสาหกรรมเซรามิก การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของโรงงาน อุตสาหกรรมเซรามิก สำรวจและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดกระบวนการผลิต ประสานงานและคัดเลือก โรงงานผลิตเซรามิก เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดสำหรับการออกแบบจัดสร้างและติดตั้งระบบการผลิตก๊าซ ชีวมวล ณ โรงงานเรืองศิลป์ 2 ซึ่งโรงงานมีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทตกแต่งคุณภาพสูงที่เผาด้วย เตาเผาเซรามิกแบบเส้นใยและใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ในการศึกษาครั้งนี้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบชนิดไหลลง (Downdraft Gasifier)ที่ใช้เชื้อเพลิงไม้ฟืนถูกออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อใช้ เผาผลิตภัณฑ์เซรามิกคุณภาพสูง การเผาเซรามิกใช้ก๊าซเชื้อเพลิงร่วมระหว่างก๊าซ LPG และก๊าซชีวมวล และการควบคุมอุณหภูมิให้การสุกตัวของผลิตภัณฑ์ในช่วงการเผาดิบ (Biscuit Filing) หรือการเผา เคลือบ (Glost Firing) ตรงตาม Temperature profile ที่กำหนดของโรงงาน ผลิตภัณฑ์เซรามิกหลังการเผา จะไม่เกิดการเสียหาย และความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลการเผาด้วยก๊าซ LPG 100% ความ เพี้ยนของสีหลังการเผาดิบจะให้สีขาวกว่า และการเผาเคลือบจะให้สีเคลือบเปลี่ยน สีเขียวเหลือบบนพื้น เคลือบสีแดง เป็นด้น ผลการทดลองเผาเซรามิกแบบการเผาดิบและการเคลือบแสดงก๊าซชีวมวลสามารถ ทดแทนก๊าซ LPG ได้ร้อยละ 29.91 และร้อยละ 26.39 ตามลำดับ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
111/48*
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1