รายงานฉบับสุดท้าย โครงการวิจัยและพัฒนาเตาเผาใช้ก๊าซชีวมวล ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Final Report Gasifier.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Final%20Report%20Gasifier.pdf