โครงการศึกษาออกแบบโรงไฟฟาสาธิตจากเหง้ามันสำปะหลัง

รายละเอียด: 

         เหง้ามันสำปะหลังเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เกษตรกรจะเก็บรวบรวมกองสุมปล่อย ให้แห้งแล้วจุดไฟเผาทิ้งไปหรือปล่อยทิ้งในแปลงไร่มันซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรในการกำจัด หรือทำลายทิ้ง อย่างไรก็ตามเหง้ามันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิต พลังงานได้

         จากการวิเคราะห์คุณสมบัติมันสำปะหลังพบว่า เหง้ามันสำปะหลังมีค่าความร้อนประมาณ 17.48 เมกะจูล/กิโลกรัม สารระเหยประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 5.6 เปอร์เซ็นต์ และมีกำมะถันตํ่า (S) เพียง 0.08 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเห็นว่าถ้าใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง จะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลมาก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง ยังมีข้อจำกัดบางประการในด้านการเก็บรวบรวมและขนส่ง หากมีการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีด้วยการสาธิตและส่งเสริมการใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง จะสามารถช่วยลดการใช้เชื่อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื่อเพลิงเป็นร้อยละ 8 ของการใช้พลังงานในปี พ.ศ.2554

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
111/48*
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: