ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

          กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จะให้ความสาคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

            เมื่อพิจารณาถึงหลักคิดและรายละเอียดของการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP2015  พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานทดแทนโดยเป้าหมายการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกำหนดให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภาพของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ และความสามารถในการรองรับระบบไฟฟ้า ได้แก่ (1)  ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี (2) ความต้องการการใช้ไฟฟ้า (3)  ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (4) การจัดลำดับเทคโนโลยีตามราคาต้นทุนสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ (Merit Order from Levelized Cost of Electricity: LCOE) และตามนโยบายของรัฐบาลในด้านผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Society Cost) และ(5)  การจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่ (RE Zoning) โดยการจัดทำ  Merit Order  และการจัดสรรเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน สาหรับในแต่ละโซนพื้นที่

          จากหลักคิดของการกำหนดเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวข้างต้น   พบว่าขยะได้รับการจัดลำดับให้ได้รับโอกาสในการนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนลำดับแรก  เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและมูลค่าผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมดีที่สุด  โดยเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าตามแผน AEDP 2015  เมื่อสิ้นสุดปีพ.ศ. 2579  ต้องผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนให้ได้  500 MW และขยะอุตสาหกรรม 50 MW   จากปัจจุบัน พ.ศ.2557  ที่มีกำลังการผลิตที่ 65.72 MW

          ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนจากพลังงานขยะบรรลุเป้าหมายตามแผนAEDP 2015 ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้    (1)  ข้อมูลเทคโนโลยีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากขยะ      (2) ข้อมูลสถานภาพการนำขยะมาใช้ผลิตพลังงานที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ในแต่ละพื้นที่และแต่ละเทคโนโลยีที่เหมาะสม (3) ข้อมูลศักยภาพขยะคงเหลือในแต่ละพื้นที่ที่สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนที่เหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม  เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี  (4) ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่  (5)  ข้อมูลความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานขยะในแต่ละพื้นที่ (6)  ข้อมูลนโยบายการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำขยะมาผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนในแต่ละพื้นที่  และ (7) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  สภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ ราคารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ ราคารับซื้อเชื้อเพลิงขยะ ความพร้อมของนักลงทุน เป็นต้น    ซึ่งหากมีข้อมูลดังกล่าวครบถ้วนการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนจากขยะก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย AEDP 2015 ได้ในที่สุด 

          จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำรายงานการศึกษาและจัดทำข้อมูลการลงทุนโครงการพัฒนาการผลิตพลังงานจากขยะขึ้น  โดยนำเสนอในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ  สถานภาพโครงการผลิตพลังงานจากขยะที่ประสบความสำเร็จศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในแต่ละพื้นที่และตัวอย่างข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีและปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่  เพื่อให้ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากขยะ และในอนาคตหากมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น  ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่    ข้อมูลความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานขยะในแต่ละพื้นที่    ข้อมูลนโยบายการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำขยะมาผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนในแต่ละพื้นที่  และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  พพ. จะจัดทำรายงานการศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากขยะได้ต่อไป

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
2