โครงการพัฒนาคุณภาพหม้อไอน้ำในภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียด: 

ประเทศโทยมีการใช้ใพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายๆ สาเหตุ ทั้งจากการเติบโตของเศรษฐกิจ และการเพิ่มจำนวนโรงงานหรีอสถานประกอบการ รวมไปถึงการเพิ่มกำลังการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นทวีคูณ อีกทั้งด้วยปัจจัยราคาต้นทุนพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ต้นทุนพลังงานของหน่วยงานต่างๆ มีค่าสูงขึ้นมากตามไปด้วยเช่นกัน ประเด็นที่ทำให้ต้นทุนพลังงานของหน่วยงานสูงขึ้นนั้น นอกจากราคาพลังงานจะสูงขึ้นแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการเลีอกซี้ออุปกรณ์ รวมไปถึงวิธีการใช้งาน และวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งล้วนแต่ทำให้ไม่สามารถใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่และเกิดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น หม้อนํ้าก็เป็นหนื่งในอุปกรณ์กลุ่มดังกล่าวที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงมาก และยังเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงอาคารที่มีการใช้พลังงานความร้อน ซึ่งในปัจจุบันมีหม้อนํ้าในภาคอุตสาหกรรมโรงแรมโรงพยาบาล ทั่วประเทศกว่า 10,000 เครื่อง ถ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อนํ้า ให้มีประสิทธิภาพดีสม่ำเสมอ นอกจากจะเป็นการช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการประหยัดพสังงาน สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
โดยคู่มีอการปฏบัติงานที่ดีสำหรับหม้อนํ้าเป็นหนังสือที่ได้กล่าวถึงเรี่องต่างๆ ดังนี้ การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของหมอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ ความสูญเสิยของหม้อนํ้าในรูปแบบต่างๆ แนวทางการลดการใช้พลังงานในหม้อนํ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํ้า แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับหม้อนํ้าแสะอุปกรณ์ไอน้ำ เทคโนโลยีหม้อน้ำและอุปกรณ์หม้อนํ้า พร้อมทั้งกรณีคึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการใช้หม้อนํ้าอุตสาหกรรม

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
318/51
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1