คู่มือแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ

รายงานขั้นตอนดำเนินการในการบริหารจัดการให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยการอาชีพ

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

คู่มือกลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.pdf

ภาคผนวก ก การอาชีพ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%20%E0%B8%81%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.pdf

ภาคผนวก ข ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%20%E0%B8%82%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf

ภาคนวก ค ร่างรายงาน (ปรับปรุง).pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%20%E0%B8%84%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%28%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%29.pdf