คู่มือแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ