คู่มือแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง