โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม SMEs

รายละเอียด: 

ปัจจุบันต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยแปรผันสำคัญของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพี่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเอง รวมทั้งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยที่โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม SMEs เป็นโครงการหนึ่งในการผลักดันให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง โดยมีที่ปรกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก พพ. คอยให้คำปรึกษาแนะนำองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้การดำเนินการโครงการที่ผ่านมานั้นสามารถดำเนินกิจกรรมให้บุคลากรในสถานประกอบทุกภาคส่วนอันได้แก่ ผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบการ ทีมอนุรักษ์พลังงานและพนักงานในสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและดำเนินการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความร่วมมีอเป็นอย่างดียิ่งจาก SMEs ในการให้ข้อมูล อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินมาตรการ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่ภาครัฐในการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs อีกทั้งยังสามารถนำผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงเผยแพร่เป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
217/52
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1