โครงการศึกษาจัดทำระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

รายละเอียด: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและตอบสนองนโยบายของรัฐ ซึ่ง ทาง พพ. ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการพัฒนาคนของสถานประกอบการให้มีทักษะการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สามารถปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ด้วยตนเอง ในการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จะมุ่งเน้นมาตรการสร้างจิตสำนึก มาตรการบำรุงรักษา มาตรการที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย แต่คืนทุนในระยะสั้น ซึ่งเป็นมาตรการพื้นฐานการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดผลประหยัดพลังงาน อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและมีผลสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงานในระดับหนึ่ง โครงการได้ดำเนินการในระหว่างปี 2546 – 2554 รวมทั้งหมด 2,346 แห่ง เกิดผลประหยัดพลังงาน 31.98 ktoe/ปี หรือเป็นเงินประมาณ 815 ล้านบาท / ปี จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ขาดการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการอนุรักษ์พลังงานหรือไม่ได้รับความรู้การอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรด้านวิศวกรหรือช่างเทคนิคมีน้อยและ มีการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือเร่งรัดงานเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการในเวลาที่กำหนด ทำให้ขาดความสนใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โรงงานต้องการให้ที่ปรึกษาเข้าไปชี้แนะปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้โดยตรง เนื่องจากบุคลากรของโรงงานมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรงงานไม่มีความมั่นใจในการลงทุนมาตรการที่มีการลงทุนและมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
จากผลการติดตามประเมินดังกล่าว พพ. จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการศึกษาจัดทำระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน หรือเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถนำไปปรับปรุงลดการใช้พลังงานได้ ด้วยวิธีการเชื่อมต่อประสานงานและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจังหวัด ที่ปรึกษารัฐและเอกชน โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้น ให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ดังนั้น การจัดทำโครงการศึกษาจัดทำระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลข่าวสาร สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบที่จัดตั้งขึ้นได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามารถรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นของการอนุรักษ์พลังงาน และผู้ประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลปัญหาและนำความรู้ ไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตนเองได้ และยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
197/55
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: