โครงการศึกษาแนวทางการนำยานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้ในประเทศไทย

รายละเอียด: 

ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน การคมนาคมขนส่งสูงเพิ่มมากขึ้นด้วย ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก ก่อให้เกิดภาระทางการเงินของประเทศ อีกทั้งการใช้พลังงานดังกล่าวนี้ในภาคคมนาคมขนส่งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพิงพลังงานจากแหล่งฟอสซิล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เห็นความสำคัญของพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยก้าวไปสู่เทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ไม่ต้องอาศัยการเผาไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิง จึงริเริ่มโครงการศึกษาแนวทางการนำยานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์พลังงานสะอาดรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานการใช้งาน ปัญหาการจัดการด้านการขนส่งที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้อจำกัด โอกาส จุดอ่อน จุดแข็งและกฎระเบียบการขนส่งในประเทศ เพื่อใช้ในการวางโครงสร้างพื้นฐานและวางแผนการจัดการระบบการขนส่ง (Logistic system) เพื่อรองรับการนำยานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้ในประเทศไทย รวมถึงการกำหนดพื้นที่และรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อสาธิตการนำร่องการนำยานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้ พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการระบบการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐและเอกชนได้เห็นถึงรูปแบบการนำเทคโนโลยียานยนต์สะอาดมาใช้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างน้อย 2 พื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะรองรับการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
189/55
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1