รายงานฉบับสุดท้าย การศึกษาสมรรถนะการออกแบบส่องสว่างโดยใช้แอลอีดีกำลังสูง

รายงานฉบับสุดท้าย
การศึกษาสมรรถนะการออกแบบส่องสว่างโดยใช้แอลอีดีกำลังสูง
A Study of Lighting Design Performance Using High Power LED

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

final report.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/final%20report_2.pdf