โครงการสาธิตการใช้รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ระยะที่ 1 (Demonstration Project of Thailand’s First Ethanol Bus : Phase I)

รายละเอียด: 

สำหรับประเทศไทยภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่มีการใช้พลังงานสูงสุด โดยมีสัดส่วนของการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกันมากกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งพบว่าทุกภาคเศรษฐกิจ มีการใช้น้ำมันดีเซลมากกว่า 50 ล้านลิตรต่อวัน สำหรับภาคขนส่งมีการใช้ดีเซลในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 60 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศอย่างเช่น “เอทานอล” โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ของกระทรวงพลังงานนั้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้เอทานอลถึง 9 ล้านลิตรต่อวันอย่างชัดเจน ภายในปีพ.ศ. 2565 แต่ในปัจจุบันมีการใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ 1.42 ล้านลิตรต่อวัน (ม.ค.-มิ.ย. 2554) ในขณะที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.925 ล้านลิตรต่อวัน และกำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 4.75 ล้านลิตรต่อวัน ภายในสิ้นปี 2554 ในขณะที่ได้มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตของโรงงานเอทานอลทั้ง 47 โรงงาน ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้สร้าง และจะมีกำลังการผลิตรวม 12.295 ล้านลิตรต่อวัน โดยแผนปฏิบัติการที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์นั้นจะเป็นการส่งเสริมการใช้เอทานอลกับเครื่องยนต์เบนซิน ในรูปแก๊สโซฮอล์ เช่น E10, E20 และ E85 แต่ยังไม่มีการส่งเสริมเอทานอลเพื่อทดแทนการใช้ดีเซล ดังนั้น หากสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้เอทานอลทดแทนการใช้ดีเซลในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยเรียกว่า “เครื่องยนต์ ED95” ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลง ทั้งๆ ที่จะยังสามารถใช้เอทานอลที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ในเครื่องยนต์เบนซิน รวมทั้งช่วยเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: