โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: