คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีการออกแบบให้ระบบต่าง ๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกับอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย (1) สถานพยาบาล (2) สถานศึกษา (3) สำนักงาน (4) อาคารชุด (5) อาคารชุมนุมคน (6) อาคารโรงมโหรสพ (7) อาคารโรงแรม (8) อาคารสถานบริการ และ (9) อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ต้องออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบด้วยการออกแบบอาคารที่สามารถกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     เพื่อให้การตรวจรับรองแบบอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารตามที่กฎหมายกำหนด สามารถรองรับจำนวนอาคารกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้จัดทำคู่มือนี้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงานต่อไป