การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม

       สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้ปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และจัดการอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม จึงเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากการอบรมประกอบด้วย 5 เรื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือผู้อ่านทั่วไปได้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้
         1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
         2. การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ
         3. การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
         4. Interner of Things (IoT) สำหรับการบริหารจัดการพลังงาน

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

1. Chiller.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/1.%20Chiller.pdf

2. Boiler.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/2.%20Boiler.pdf

3. ระบบอัดอากาศ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/3.%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf

4. Internet of Things.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/4.%20Internet%20of%20Things.pdf